Tag: Giúp Việc

Những em giúp việc dễ thương và người chủ

Anh ta nói - thưa ông, là vấn đề công việc, chắc có chuyện gì không? Tôi đã nói - đừng lo lắng, công việc của bạn cũng an toàn và tôi sẽ thưởng cho bạn. Nhưng vấn đề này chỉ nên là giữa bạn và tôi. Anh lắng nghe và mỉ...